Aktuálně

BIBLICKÉ HODINY – KATECHIZMUS  72

Biblické hodiny – katechnizmus pro dospělé. V úterý 19.6. po mši svaté od 18:45 na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

farní zahrada

Koncert prof. Václava Uhlíře  72

Se uskuteční  neděli 24. června od 15. hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Představí se i sopranistka paní Hana Medková.  

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA   72

Se uskuteční v termínu 23. 7. až 25. 7. 2018 (pondělí – středa). O trase budete včas podrobně informováni. Srpnový termín pak bude pravděpodobně ve dnech 20. a 21. Toto se ještě může změnit. Informace budou vyvěšeny včas.

Návrh podzimní farní pouti  72

Více než tři měsíce dopředu předkládám záměr podzimní akce:

Název: Jesenicko

Termín sobota: 15. 9. 2018

Zastávky :

  • Karlova Studánka – vodopád na Bílé Otavě, geologický park, Hubertova kaple, ochutnávka Petrova pramene (zastávka asi 1 hodina, vše ve vzdálenosti do 300 metrů od parkoviště)
  • Maria Hillfe ve Zlatých Horách (Pouť tří národů – Češi, Poláci, Němci; program 10:30 růženec, 11:00 mše sv. za účasti představitelů Ostravsko-Opavského biskupství – pravděpodobně Mons. František Václav Lobkowicz, biskupů z Polska i vysokých církevních představitelů z Německa, a desítek kněží;  14:00 Mariánská pobožnost, 14:30 ukončení akce, 14:45 odjezd)

Pouť tří národů je největší pouť na tomto místě, tradičně navštěvovaná několika tisíci věřících ze všech okolních národů. Vzhledem k tomu, že letošní rok je současně 300 výročí založení tohoto poutního místa, a toto poutní místo obdrželo pro letošní rok od papeže Františka privilegium plnomocných odpustků, lze předpokládat účast ještě vyšší než obvykle.

  • Velké Losiny – muzeum výroby papíru, možnost vlastnoručního vyzkoušení výroby papíru (cca 1 hodina)

Závazné přihlášky k dispozici od 10. července do 10. srpna

Záloha dospělí 200,- Kč, děti a mládež 100,- Kč  (společně s vyplněnou přihláškou odevzdat nejpozději do 10. srpna P. B. Staříkovi, nebo K. Štikovcové)

Pouť se uskuteční při minimálním zájmu 17. účastníků (nejmenší možný autobus).

Cena se bude lišit podle počtu účastníků. (odvíjí se od nákladů na dopravu a počtu lidí, kteří se budou na uhrazení cesty skládat)

  • při účasti 17 lidí dospělí 500,-Kč/ dítě 250,-Kč
  • při účasti 42 a více lidí dospělí 350,-Kč/ dítě 150,-Kč

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

V sekci čtení dětem si můžete přečíst další kapitolu letošního nového příběhu, jehož hlavními hrdiny jsou tentokrát kamarádi a ministranti Matěj a Tadeáš.  

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na první pololetí 2018 je zde a  samozřejmě na nástěnce v kostele a na stolku. 

STALO SE …

v červnu

Varhanní koncert

V úterý 12. června v 19:00 hodin večer se kostel sv Petra a Pavla rozezněl velebnými tóny duchovní hudby. Na varhany zahrál Jakub David Smešný. Krátký audiozáznam pod textem.

Farní pouť z Čáslavi do západních Čech  72

V sobotu 9. června v ranních hodinách odjíždíme na farní pouť do mariánsko-lázeňského kraje.  První zastavení máme v Bečově nad Teplou, kam se nyní ubírají návštěvníci z celého světa, aby si prohlédli nejcennější zlatnickou památku po českých korunovačních klenotech na pražském Hradě. Je to relikviář sv. Maura, dochovaný z románského období r. 1225 až 1230. Domečkový relikviář vznikl pro benediktinské opatství ve městě Florennes na území Belgie. Relikviář byl v držení církve do roku 1838, kdy jej zakoupil Alfred Beauford – Spontin, jehož rodina vlastnila i panství Bečov. Na základě Benešových dekretů o zestátnění majetku nepřátel státu – rodina v roce 1945 opustila Československo. V této době pravděpodobně došlo k uschování relikviáře sv. Maura pod podlahu kaple Navštívení Panny Marie bečovského hradu. Po válce byl hrad znárodněn. V červnu 1984 kontaktoval československé úřady občan USA Danny Douglas, Začal vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neurčené historické památky. Při vyjednávání vyšlo najevo, že jde o tuto památku. Po napínavém pátrání v roce 1985 byl relikviář nalezen. Nastal náročný a dlouhotrvající proces restaurování, kterého se ujala restaurátorka Alena Nováková a její žák Andrej Šumbera.  Od roku 2002 je možno tuto unikátní památku spatřit v expozici bečovského zámku. Relikviář se skládá z dřevěného jádra z ořechu, uvnitř jsou uloženy ostatky čtyř světců: sv. Maura, sv. Timoteje, sv. Apolináře a sv. Jana Křtitele. Venkovní plášť je zhotovený se zlatnickou výzdobou, byly použity drahé kameny s řezanými motivy. Výjevy ukazují antickou mytologii, v ikonografii relikviáře se uplatňují výjevy ze Starého i Nového zákona. Je možné nalézt všechny zlatnické techniky středověku. Tak takovýto vzácný poklad jsme viděli! Z náměstíčka jdeme do kopce ke kostelu sv. Jiří, kam můžeme nahlédnout, mše sv. se zde konají každou neděli.

Po chvilce jízdy se nacházíme před kostelem v Chlumu svaté Máří, jsme očekáváni panem farářem P. Milanem Kučerou O.Cr.. Vcházíme do prostoru s otevřenými ambity, první je kaple s velikými svícemi, které sem věnují přicházející poutníci. Vstupujeme do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří, pan farář nám podává výklad o historii celého areálu. V kostele obdivujeme hlavní oltář, fresky, postranní zlacené sochy, kopuli kostela. Je možné si naplnit lahvičku svěcenou vodou, rozsvítit svíčku.

Podle legendy zde v lístkovém keři našel řeznický učeň sošku Panny Marie s Ježíškem. Odnesl si ji domů, ale soška se stále vracela do keře. Tato událost se opakovala a tak byla postavena stříška nad soškou, později byla postavena dřevěná kaplička. Začali sem putovat věřící ze širokého okolí. O poutní místo se starali Křížovníci s červenou hvězdou z blízkého Kynšperku nad Ohří. Z osady Chlum majitel statku rytíř Heinrich daroval Křižovníkům 60 jiter půdy, později jim připadl celý rytířův statek. Na pozemku Křižovníci postavili svůj konvent. V době kolem roku 1400 byl na místě dřevené kaple vystavěn kamenný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Máří Magdaleny.  Během husitských válek byl v červnu roku 1429 kostel vypleněn a vypálen. Následně byl kostel obnoven a v roce 1469 osvobodil velmistr Křižovníků Nikolas Pudiner místní obyvatele od všech robot, aby se mohli věnovat obnově kostela. Roku 1499 byla postavena jižně od kostela kaple sv. Tří Králů, ve které se též konají bohoslužby pro poutníky.

V 16. století nastala v důsledku reformace nevraživost k rostoucímu počtu poutí na Chlum a v roce 1618 odbojní šlechtici areál vyplenili a dobyli. Všechny důležité listiny a cennosti byli v  Chebu zničeny požárem. Ke kostelu byl dosazen protestantský kazatel. Po třicetileté válce byl poutní kostel znovu obnoven i kaple sv. Tří Králů. Nastává rozkvět poutního místa, v roce 1664 za přispění arcibiskupa Harracha a hraběnky Eleonory Sussane byla vystavěna samostatná barokní kaple a do ní přenesena milostivá soška Panny Marie. Poutní areál přestává dostačovat. V roce 1687 povýšil arcibiskup pražský a velmistr řádu faru na proboštství. V letech 1687 – 1728 byl vystavěn rozsáhlý barokní areál kostela Nanebevzetí Panny Marie a Máří Magdaleny a přilehlé proboštství řádu Křižovníků s červenou hvězdou podle plánu barokního architekta Krištofa  Dienzhofera a stavitele  Branufocha, který předložil druhý plán. Proběhla demolice původní zástavby. Roku 1687 – 1691 byly vystavěny v průčelí dvě věže, pokračuje se barokní Milostivou kaplí. Druhá etapa rok 1692 -1702 výstavba hlavního barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdaleny.  Štuková výzdoba presbytáře kostela, roku 1694 první mše svatá, roku 1701 kostel vysvěcen. Pokračovala úprava okolí – ohradní zeď, hřbitov, otevřené ambity se šesti oltáři. V 18. století byl areál nejnavštěvovanější poutní místo v Čechách. K poklesu návštěvnosti došlo po roce 1938. Po nuceném odsunu německých obyvatel se po Křižovnících ujali správy areálu dominikáni. Poutě zanikly úplně. V padesátých letech 20. století sloužil objekt proboštství k ubytování pro elektrárnu Tisová, později jako depozitář církevního umění. 3. května 1958 byl celý areál poutního místa zapsán na seznam kulturních památek.

V roce 1989 se probudil zájem o toto poutní místo. V roce 1992 se vracejí Křižovníci s červenou hvězdou a nastává celková obnova činnosti poutního místa za přispění financí Ministerstva kultury v „Rámci programu záchrany architektonického dědictví“. Přispívají Norské fondy na opravu varhan. Historie tohoto místa je obdivuhodná, kolikrát za devět století padlo a znovu bylo vystavěno!

Barokní poutní místo Maria Loreto  –  Starý Hrozňatov

Pokračujeme k dalšímu místu našeho putování – vystavěno v letech 1664 – 1689 majiteli panství chebskými jezuity u farního kostela sv. Ducha na návrší. Maria Loreto – Svatá chýše po vzoru domu Panny Marie z Nazareta v Palestině, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychováván Ježíš a žila Svatá rodina. Se stavbou Loreto, byla zahájena výstavba několik kilometrů dlouhá Křížová cesta s 26 zastaveními, původně 29 zastaveními. O vybudování poutního místa se zasloužila hraběnka Marie Františka z Heisensteinu, rektor chebské jezuitské koleje, šlechtici, velkostatkáři a zámožní lidé z Chebu, celých Čech a Bavorska.

Kaple Panny Marie Loretánské byla postavena roku 1664 – 1665. V kapli byla uložena soška Panny Marie Loretánské oděná v korunovačním plášti od hraběnky Marie Františky, kaple i soška byly vysvěceny. Postupně byly otevřené ambity. V 70 letech 17. století se šířily zprávy o vyléčení skrze prosby a modlitby k Panně Marii Loretánské. Vděčnost návštěvníků se projevovala v množství darů. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1777 Josefem II. připadla správa areálu farnosti Cheb. V roce 1807 bylo poutní místo přičleněno k pražské arcidiecézi. Kaple byla zrenovována roku 1914. Přes uzavření hranice stále přicházejí procesí ze širokého okolí.  14. listopadu 1915 při oslavách 25O. výročí vysvěcení Milostné sošky za přítomnosti arcibiskupa, delegátů u Regensburku, z kláštera v Teplé, jezuitů – dostala soška zlatou svatozář. Byla to veliká událost. V roce 1942 byl areál elektrifikován. Poslední německá bohoslužba byla sloužena v září 1946. Nastalo znepřístupnění místa, areál byl v pohraničním pásmu, přesto byl zapsán do seznamu kulturních památek. Areál se stal objektem ničení pohraničníky, rozkrádání, objekt se hroutil, střechy propadaly.  K bourání nedošlo, dobrovolně se snažil objekty zabezpečit pan Jose Kočí. Po otevření hranic roku 1984 sem začali putovat první poutníci. Poutní areál byl převeden do majetku církve. Uvažovalo se, zda opravovat, zakonzervovat nebo bourat. V roce 1990 byla vypracována dokumentace stavu, ale všechny varianty byly nákladné, areál chátral dál. Dne 11. února 1992 založil Ing. Anton Hart, rodák z Horního Hrozňatova „Spolek pro záchranu a podporu místa Maria Loreto“. Během deseti let bylo nashromážděno dostatek financí od „Spolků“ našich i německých, ministerstva, dárců, z fondu česko – německé budoucnosti, krajského památkového ústavu. Velká podpora byla v Mons. Frant. Radkovském a panu Otakaru Mikovi z ONV Cheb. V roce 1994 byl založen „Spolek Maria Loreto“, stará se o zajištění chodu poutí. Byla znovu vysvěcena kaple Panny Marie Loretánské a tři nové zvony. Byly obnoveny ambity s nárožními kaplemi, zde nalézáme nové sochy, nové obrazy ze života panny Marie od sochaře Hatto Zeidlera a malíře Jaroslava Šindeláře. V roce 2000 byla na místě hřbitova zbudována meditační zahrada s chodníčky. V roce 2006 zástupci obou spolků podepsali dokument Maria Loreto: Místo smíření a setkávání, mající základní poslání a dlouhodobou vizi poutního místa. Během sezony jsou zde slouženy české i německé mše svaté. Duchovní správu zde vykonává chebská farnost.

Na tomto historickém poutním místě jsme měli zastavení se mší svatou. Sloužil pan farář Bohuslav, bráškové Filip a Šimon Tichých ministrovali. Pod vedením slečny Květušky jsme zazpívali, s doprovodem venkovního deště jsme prožili chvíli duchovní pohody. Díky Bohu!

Odjíždíme na čtvrté místo našeho putování – Mariánské Lázně – park Boheminium.

Od roku 1999 je nedaleko centra Mariánek Park Boheminium. Jsou to zmenšeniny hradů a zámků, památek v České republice. Najdeme tu třeba Karlštejn, Ještěd, Holašovice, zámek Bečov, Zelená Hora, Říp, Zlatá Koruna, Litomyšl, Konopiště, letiště, nádraží, Ratibořice, atd. Celkem asi sedmdesát zmenšenin. Spěcháme na pátou hodinu ke zpívající fontáně.  Nachází se na kolonádě Maxima Gorkého v Mariánských Lázních. Pochází z roku 1986, je vyrobena z nerezu a kamene a je z díla architekta Pavla Mikšíka. Je koncertní a přináší produkci hudby s baletem vody a světla, je tedy nazývána „Zpívající“. Byla vystavěna v letech 1982 – 1986. Fontána má bazén kruhového tvaru, vystupující z dlažby a tvoří motiv vodního květu. Vnější průměr fontány je 20 metrů. Voda vychází z deseti okruhů, centrální střik dosahuje 6 metrů výšky, po obvodu je 330 trysek směřujících do středu. Fontána má barevné osvětlení, takže produkce při večerní tmě je úžasná. Je provozována každou lichou hodinu s hudbou. V repertoáru jsou skladby např. Petra Hapky, Mozarta, Vangrlise. Choreografii hudby se stříkající vodou složili choreografové z Národního divadla.

Naplánovaný program našeho putování jsme vyčerpali, veliký dík patří slečně Květě Štikovcové za sestavení programu na celý den, zajištění prohlídek zámku, poutních míst, zajištění dopravy a za vše s tím související. Děkujeme za duchovní doprovod otci Bohuslavovi a panu řidiči, že nás dobře vezl a dovezl. Díky Panně Marii, že nad námi držela ochrannou ruku, že jsme prožili pěkný den na úžasných poutních místech, že jsme nezmokli, protože jsme zažili opravdu velké přeháňky a vždy jsme byli v suchu. Díky Bohu, byla to pěkná pouť!

M.P.

Foto a video se připravuje, strpení prosím :). 

 

Slavnost Těla a krve Páně    72

V neděli 3. června jsme v Čáslavi oslavili Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po slavnostní mši sv. následoval eucharistický průvod městem do kostela sv. Alžběty. Foto a video se připravuje 🙂 .

Ministrantská schůzka   72

V sobotu 2. června proběhla ministrantská schůzka.

 

v květnu

Slavnost Nejsvětější Trojice a 1. sv. přijímání dětí     72

V neděli 27. května jsme slavili Slavnost Nejsvětější Trojice. Při slavnostní mši sv. přistoupilo poprvé ke stolu Páně 11. dětí. Video se pod textem.

 

Vážení rodiče, milé děti, pokud budete mít o video zájem, napište mi, obratem přepošlu odkaz ke stažení v plné kvalitě.

 

Tradiční májová v kapličky v Nazaretě   72

Se uskutečnila v sobotu 26.5. po večerní mši sv. v kostele sv. Alžběty. Průvodem se zpěvem a modlitbou růžence jsme doputovali ke kapličce, kde zaznělo klasické mariánské zamyšlení, litanie a také básnička, za kterou velké díky Magdalence. Foto se připravuje, strpení prosím.

 

NOC KOSTELŮ   72

Se uskutečnila v pátek 25.5. 2018. Na varhany improvizoval Jaroslav Kellar. Záznam pod textem.

TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA SCHOŘOV  72

Sobotní krásné počasí přilákalo na pěší pouť okolo třiceti – povětšinou mladších – poutníků. Ale šli i někteří starší :).  Na Schořově se k nám přidala další zhruba třicítka poutníků, kteří se dopravili na kolech či auty. Prožili jsme krásné odpoledne, pomodlili se růženec, měli mši sv., kterou společně sloužili P. Bohuslav Stařík a jeho spolužák P. Roman Dvořák  ze Strakonic. Po mši svaté byla májová a po ní bohaté pohoštění  v podobě buchet a čaje, ze které děkujeme paní Pipkové a jejím sestrám. Okolo třetí hodiny jsme se rozešli zpět do svých domovů. Někteří na kolech, jiní auty. Pěšky zpět putovala sedmička statečných a pes.  

Foto a video se připravuje, strpení prosím….

v dubnu